• photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Sidem Service

Sidem Service uw specialist met advies op vlak van:

• Hogedrukreinigers
• Veegmachines
• Schrob-/zuigmachines
• Stofzuigers en Stof-/waterzuigers
• Stoomreinigers
• Waterzuiveringen

Vraag meer info

Algemene Verkoopsvoorwaarden Sidem-Service 

(juli 2016)

1. PRIJS Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen in de munt vermeld in Euro en exclusief BTW. Onze prijzen zijn AF FABRIEK. Ook alle verzendingskosten voor “snel-goed” en postpakketten zijn steeds voor rekening van de koper.
2. AANBIEDING Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover de bijzondere verkoopsvoorwaarden die beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen er niet van afwijken. Door het plaatsen van een bestelling verzaakt de koper elke toepassing van de bepalingen van zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden zelfs indien deze bedingen dat zij alleen geldig zijn.
3. PLAATS VAN LEVERING De levering en in-ontvangstname van de door ons verkochte goederen geschiedt of wordt verondersteld te geschieden in onze fabriek te Gent, behoudens andersluidende overeenkomst. In geval van verzending AF FABRIEK naar een plaats, aangeduid door de koper, worden de goederen beschouwd als opgeleverd in onze fabriek en reizen voor rekening en risico van de koper, die in geval van schade, enz., zich moet wenden tot de transportonderneming zelfs indien deze laatste ons heeft verplicht haar van alle verantwoordelijkheid te ontslaan.
4. BETALING Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Gent op factuurdatum tenzij andersluidend volgens factuur of overeenkomst. Voorschotten zijn betaalbaar binnen de 10 dagen na bestelling of na factuur. Het uitschrijven van wissels verandert niets aan de bepaling.  De facturen die bij de vervaldag onbetaald zijn gebleven, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de intrest die gangbaar is bij de banken voor het disconto van wissels en dit vanaf de eenendertigste dag die volgt op de datum van hun verzending naar de koper (vanaf de elfde dag voor voorschotten). Indien de betaling niet werd gedaan op de vervaldag zal de koper ons bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de gefactureerde prijs verschuldigd zijn, met een minimum van 50 € per factuur. Deze strafbepaling is forfaitair en onherleidbaar. Het geleverde materiaal blijft eigendom van Sidem-service bvba tot het ten volle is betaald. Een klacht van de koper op de goede werking van het materieel verandert niets aan de bepaling dat de betaling moet geschieden op de vervaldag. De garantie die wij geven op ons materieel voorziet hierin. In geval van niet betaling behouden wij ons het recht voor om met de uitvoering van alle lopende bestellingen te wachten tot de betaling gedaan wordt. De niet betaling van een factuur of elke andere vervallen som zal de opeisbaarheid van andere niet vervallen schulden tot gevolg hebben. De verantwoordelijkheid van het geleverde goed is ten laste van de koper vanaf het moment van levering.
5. LEVERING De leveringsbepalingen in onze aanbieding zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders is overeengekomen geeft de levering na de overeengekomen datum geen recht op enige schadevergoeding.
6. ANNULERINGS- EN TERUGZENDINGSKOSTEN Indien de koper voorafgaandelijk aan de levering de bestelling volledig of gedeeltelijk annuleert, zullen wij vergoed worden voor alle kosten. Deze vergoeding bedraagt minimum 100% van de overeengekomen prijs van de bestelling tenzij wij een grotere schade kunnen bewijzen.
7. KLACHT Na een tijdsverloop van 10 dagen na ontvangst der goederen, heeft de koper geen recht meer om een klacht in te dienen betreffende de zichtbare gebreken van het geleverde goed. Geen enkele koopwaar mag ons worden teruggezonden zonder onze voorafgaandelijke goedkeuring. Teruggave dient franco in onze magazijnen, binnen de acht dagen na onze goedkeuring, te geschieden. In geval van gewettigde klacht heeft de koper het recht op vervanging van het materieel binnen een normale afleveringstermijn, zonder prijsverhoging.
8. OVERMACHT Gelden als bevrijdende omstandigheden: alle omstandigheden die zich buiten de wil van één van de partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen zoals onder andere: arbeidskonflikten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod van deviezenoverdracht, opstand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in energieverbruik, enz. De partij die zich op bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan schriftelijk in kennis stellen.  Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontslaat beide partijen van hun verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. Indien ten gevolge van deze omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst binnen een redelijke termijn onmogelijk wordt, heeft elk der partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
9. GARANTIE De algemene garantietermijn bedraagt 1 jaar, tenzij anders overeengekomen in de offerte of de orderbevestiging, en slaat enkel op het herstellen en/of vervangen in onze werkplaats van het defecte onderdeel. In geval van door ons erkende verborgen gebreken (constructiefout) heeft de koper enkel en alleen recht op vervanging of herstelling van het materiaal binnen een normale leveringstermijn zonder aanleiding te kunnen geven tot de ontbinding van de koop of tot enige prijsverhoging en zonder enige bijkomende schadevergoeding of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs. Elk beroep op de garantie moet aan ons gericht worden bij een per post aangetekende brief, voor het verstrijken van de garantietermijn vermeld in de offerte of orderbevestiging.  Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, geldt een garantietermijn van 1 jaar. Wij erkennen geen enkele verantwoordelijkheid voor om het even welke gevolgen, voortspruitend uit een installatie van ons materiaal niet opgezet volgens de regels van de kunst zoals bepaald in onze bedrijfsvoorschriften, in zoverre de installatie niet door ons wordt verricht. Wij aanvaarden geen andere aansprakelijkheid dan deze vermeld in dit artikel. Wij zullen enkel gehouden zijn tot de productaansprakelijkheid die ons door de wet wordt opgelegd en wij zullen niet gehouden zijn tot het betalen van schadevergoeding voor schade veroorzaakt aan goederen die voor beroepsdoeleinden worden gebruikt of voor verliezen gebonden aan de beroepsactiviteiten van de koper of van de personen waarvoor hij aansprakelijk is uit hoofde van artikel 1384 BW.
10. RECHTSBEVOEGDHEID In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van  Gent bevoegd. Op deze koopovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.